Over Caransscoop

Caransscoop adviseert en verbindt partijen binnen en met de eerste lijn voor het realiseren van betaalbare zorg in de buurt. Dit doen we vanuit een maatschappelijke opdracht in de regio's Achterhoek, Arnhem en Stedendriehoek. 

Waarom?

Gezondheid is een groot goed. Door onder andere toename van het aantal chronisch zieken, vergrijzing en technische mogelijkheden stijgen de kosten. We geloven dat een sterke eerste lijn de basis is voor goede zorg, doelmatig en dichtbij. Om zorg betaalbaar te houden moet de zorg anders worden georganiseerd en is samenwerking nodig. Het gaat om samenwerking binnen bijvoorbeeld een gezondheidscentrum, wijk, regio of keten.

Onze rol

Samenwerking in de buurt vormgeven is een complex proces. Er is een goede wisselwerking nodig van de eerste lijn met inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Onze adviseurs kennen de eerste lijn en de regio. Zij treden op als onafhankelijke partner om u daarbij te helpen. De onafhankelijke rol vullen we in, omdat we geen zorgverlenende partij zijn en geen rol hebben in de inkoop van zorg. U kunt ons inschakelen voor het initiëren van de samenwerking, verbinden van partijen binnen en met de eerste lijn en het organiseren en borgen van de samenwerking. In de rol van onafhankelijke initiator, procesbegeleider, projectleider, adviseur of coach. 

Voor wie?

Caransscoop werkt voor de eerste lijn. Voor huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, wijkverpleegkundigen, diëtisten en apothekers. Daarnaast werkt Caransscoop actief samen met landelijke en regionale partners. Met gemeenten, organisaties zorg en welzijn, samenwerkende organisaties (netwerken, zorggroepen, gezondheidscentra), kennisinstituten, universiteiten, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars.

Organisatie

Caransscoop en Progez vormen samen de regionale ondersteunings structuur (ROS) Proscoop. Wij zetten onze kennis en expertise in om in de regio's daadwerkelijk de zorg op de juiste plke te realiseren en de gezondheid van inwoners te bevorderen.
Proscoop heeft de maatschappelijke opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in de wijk te versterken. Hiervoor ontvangen ROS'en financiering vanuit het beleid van het Ministerie van VWS. De preferente zorgverzekeraar zorgt voor een vergoeding aan de ROS per inwoner op basis van premiegelden van verzekerden. We zijn een stichting met een Raad van Toezicht en Adviesraad. Verder zijn we onderdeel van een landelijk ROS-netwerk. Binnen dit netwerk wisselen we kennis en ervaring uit voor regionale samenwerking aan veranderingen in de zorg op onderwerpen  zoals wijkgericht werken, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyse en zorgthema’s.

Meer informatie?

De medewerkers van Caransscoop en Progez vertellen u graag meer over onze organisatie. 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de eerste lijn in de regio? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of voor de nieuwsbrief van Progez