€ 75 miljoen voor substitutie; maak er gebruik van

In 2018 is €75 miljoen beschikbaar voor substitutie. Het geld is voor initiatieven omtrent verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Hierover worden afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar. Zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn worden opgeroepen om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan om initiatieven te ontwikkelen.

Deze werkwijze wijkt af van de aanpak tot nu toe, waarbij budgettaire kaders achteraf werden aangepast voor substitutie. Om substitutie verder te stimuleren, is nu afgesproken om vooraf budgettaire ruimte vrij te maken.

Initiatieven

Hoe eerder initiatieven bekend zijn, hoe groter de kans dat er afspraken worden gemaakt die impact hebben op de besteding van de middelen in 2018. Het kan ook zijn dat de bestedingen onder het bedrag van € 75 miljoen blijven. Met name voor de eerste lijn betekent dat een strop. Want in dat geval blijven de resterende middelen in het budgettair kader van de tweede lijn.

Snelheid geboden

Om zicht te krijgen op het totaal van de substitutie-afspraken in 2018, haalt de NZa eind november 2017 op voor welk bedrag er aan afspraken is gemaakt. Snelheid is dus van belang bij het ontwikkelen van substitutie-initiatieven voor 2018. Betrek daarbij vanaf de start de zorgverzekeraar en andere partijen, zodat de afspraken in de driehoek eerste lijn-tweede lijn-zorgverzekeraar worden vastgelegd.

Advies Proscoop bij verschuiving van zorg

Proscoop adviseert en begeleidt zorgpartijen bij de verschuiving van zorg van ziekenhuis naar de eerstelijnszorg. Wij ondersteunen als onafhankelijk procesbegeleider partijen bij het uitwerken van een gezamenlijke visie en begeleiden het proces om betaalbare zorg in de buurt te realiseren.